Polityka prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJA DLA PACJENTA
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęła obowiązywać Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Dz.U. 2018, poz. 1000, jak również Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie Ochronie Danych Osobowych).
Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek.med. Bartosz Strzeboński z siedzibą na ul. Świętokrzyskiej 55/U5, 88-100 Inowrocław.
2) Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Państwa danych osobowych:
• danych identyfikacyjnych,
• danych teleadresowych,
• danych biometrycznych,
• danych dotyczących stanu zdrowia.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu jak również prowadzenia oraz udostępniania dokumentacji medycznej oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom.
4) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
a) wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych;
b) konieczność wykonania umowy, której Państwo są stroną lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
c) konieczność dopełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d) konieczność ochrony żywotnych interesów Państwa;
e) umożliwienie realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
5) Posiadają Państwo prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
• dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6) Na potrzeby realizacji obowiązku, o którym mowa w p. 3, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być również podmioty współpracujące z Administratorem m.in. laboratoria analityczne, apteki, Poczta Polska S.A., firmy kurierskie.
7) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10) Administratora Państwa danych osobowych obowiązują przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a także w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta. Zgodnie z zapisami ustawy, dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej, o których mowa w art. 25, nie mogą zostać usunięte. Przepisy dotyczące obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej stanowią wyjątek od ogólnych zasad wynikających z RODO.
11) Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta Państwa dane osobowe będą przechowywane:
• 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu –zasada ogólna,
• 22 lata – w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia,
• 30 lat – w przypadku gdy dane są niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników lub też gdy nastąpił zgon Pacjenta na skutek uszkodzenia ciała (w takim przypadku okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon).

lek. med. Bartosz Strzeboński
specjalista chorób wewnętrznych
lekarz medycyny estetycznej